หนังสือเวียน ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ว 321

|

หนังสือเวียนดังกล่าวข้างต้นในการจัดชื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับ การควบคุมป้องกัน หรือรักษาโรคฯ การทำสัญญา การบริหารสัญญา การงดลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาตามสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ยังคงมีผลบังคับใช้ได้ จนกว่ารัฐบาลจะยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯ