หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

|

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้แก่

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน