องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวร่วมกับตัวแทนประชาคมตำบล ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ซ.23 วันที่ 21 กันยายน 2563

|