องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว โดยท่านนายกธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ทำกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต้านการทุจริต คอรัปชั่น

|

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ นำข้าราชการ พนักงานทำกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต้านการทุจริต คอรับชั้นในพื้นที่ ( ZERO TOLERANCE ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว เพื่อเป็นการประกาศจุดยืนในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต