องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จัดกิจกรรมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การนวดประคบสมุนไพร “โครงการก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ”

|