องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้จัดประชุมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอบต.ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ มอบหมายหน้าที่ให้กับคณะทำงานการประเมิน ITA 2565 ณ ห้องประชุมอบต.ท่าวังพร้าว

|

         เมื่อวันที่ 17  มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้จัดประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว พร้อมมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการยกระดับผลการประเมิน การจัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบด้านข้อมูล  พร้อมแจ้งเวียนนโยบาย งดรับของขวัญของกำนัล “No Gift Policy”  ให้กับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางใรการปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม