ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

|

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกแจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   ให้กับข้าราชการ  พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของอบต.ท่าวังพร้าว ทราบและใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติตน