แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

|

                           เมื่อวันที่ 11  เมษายน 2565  นายนิกรณ์  แสงตุ้ย ประธานสภาอบต.ท่าวังพร้าว  แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้สมาชิกสภาอบต.ท่าวังพร้าว ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติตน