แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

|

📣📣📣ประชาสัมพันธ์….ขอความร่วมมือ ประชาชนในพื้นที่ ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อเสนอโคงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ. 2566-2570 ) ตามลิงค์ หรือ QR CODE แนบท้ายค่ะ
https://docs.google.com/forms/d/1V4Vk_dzQBopHHbdTZb3f1pbsci8yfxu8G0CPn8ioQ0I/edit?usp=sharing