แบบแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง

|