แผนบูรณาการการยกระดับการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

|

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าวังพร้าว ร่วม ประชุมหารือเพื่อประเมินศักยภาพชุมชน เพื่อจัดทำแผนบูรณาการการยกระดับการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ร่วมกันต่อไป