แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment :ITA )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.ท่าวังพร้าว

|