แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|