โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3

|

        เมื่อวันที่ 25  เมษายน  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดขึ้นที่ โรงแรม ทัช สตาร์ รีสอร์ท ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้กับุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว และป้องกันการทุจริตอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่