โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง

|

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเกี่ยวกับด้านการเงิน การบัญชี ขององค์กรปกครองท้องถิ่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้มอบหมายให้ นายยงยุทธ กองจันทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดอบต.ทำหน้าที่ จัดประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการยกระดับผลการประเมิน การจัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบด้านข้อมูล  พร้อมมอบ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม