โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566