คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการร้อยใจรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

|

เมื่อวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้จัดส่งบุคลากร และประชาชน เข้าร่วมโครงการ ร้อยใจรักษ์ จัดโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ณ บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ. เชียงใหม่ เพื่อศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับ ศาสตร์พระราชา และเศรษฐกิจพอเพียง