โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

|

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ กรณีการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสันป่าตอง จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เขต 5 (ปปท.เขต5) จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่