โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

|

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ให้บุคลากรให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ดำเนินการค้นหาความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรทีดีเด่นทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566