โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

|
ปลูกต้นไม้ทางเดินเลียบน้ำแม่ขาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว รัชการที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ปลูกต้นไม้ทางเดินเลียบน้ำแม่ขาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว รัชการที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566