โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในชุมชน

|

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวดำเนินสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในชุมชน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเตรียมความพร้อมเมื่อได้รับเชื้อโควิด-19