โครงการอบรมให้ความรู้ทางวินัยและการป้องกันการทุจริตในองค์กร

|

                  เมื่อวันที่ 27  เมษายน 2565ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวนิตยา ธรรมพิงค์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ทางวินัยและการป้องกันการทุจริตในองค์กร จัดโดย เทศบาลนครเชียงใหม่ ผ่านระบบ Zoom Meeting  ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.4/ว11801 ลงวันที่ 26  เมษายน 2565