โครงการ “ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในสังกัด เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้นของพนักงานท้องถิ่น”

|

                  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม  2564 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ดำเนินโครงการ “ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในสังกัด เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้นของพนักงานท้องถิ่น”  ให้กับข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว      โดยมี นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องวินัย และการรักษาวินัย พร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าใจถึงองค์ประกอบของการกระทำความผิดทางวินัยได้