การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.ท่าวังพร้าว

|

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะทำงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ตามคำสั่ง อบต.ท่าวังพร้าว ที่ 13/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ดำเนินการประชุมเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดข้อบกพร่องหรือจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข เพื่อยกระดับผลการประเมินของปี พ.ศ. 2564 ให้สูงขึ้น พร้อมดำเนินการจัดทำมาตรการในการพัฒนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปี พ.ศ. 2564 แจ้งเวียนให้กับ บุคลากร ภายในทราบและถือปฏิบัติ