ประกาศสำเนาพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสันติสุข ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ และตำบลท่าวังพร้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563

|