รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคณะทำงานวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|