รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

      ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  ขององค์การริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้กำหนดมาตรการ / แนวทาง ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล   ท่าวังพร้าว ในปี งบประมาณพ.ศ. 2565  โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในปี พ.ศ. 2565  ดังต่อไปนี้