รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA 2564 )

|

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2564  และได้มีการประกาศผลคะแนนการประเมินฯ เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้รับคะแนน 94.34  อยู่ในระดับ A และมีผลคะแนน OIT  เท่ากับ 98.98  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ