หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้แก่

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ