คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

|
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว